Om grunneierlaget

Jonsvatnet Grunneierlag SA er et samvirkeforetak som ble stiftet i 1968 og i dag teller laget 79 medlemmer. Alle eiendommer rundt Jonsvatnet på 5 dekar eller mer kan bli medlem.

Grunneierlagets formål er vilt- og fiskestell, ivaretakelse av grunneiernes rettigheter og andre saker av felles interesse for grunneierne innen området. Grunneierlaget skal søke å utnytte grunneiernes rettigheter på en etter langsiktig vurdering best mulig måte. Laget skal arbeide for vilt- og fiskestell etter næringsmessige prinsipper.

Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese allmennheten ved at den gis adgang til jakt, fiske og friluftsliv, etter nærmere fastsatte regler.

Grunneierlagets område omfatter et areal på ca. 36 000 dekar. Foruten Jonsvatnet ligger det 30 andre små og store fiskevatn i området.

Vedtekter for Jonsvatnet Grunneierlag