Vedtekter for Jonsvatnet Grunneierlag

§ 1 Jonsvatnet Grunneierlag

Jonsvatnet Grunneierlag SA er et samvirkeforetak. Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Medlemmene er andelseiere i laget.

Foretaket har sitt foretningskontor i Trondheim kommune

§ 2 Formål

Grunneierlagets formål er vilt- og fiskestell, ivaretakelse av grunneiernes rettigheter og andre saker av felles interesse for grunneierne innen området. Grunneierlaget skal søke å utnytte grunneiernes rettigheter på en etter langsiktig vurdering best mulig måte. Laget skal arbeide for vilt- og fiskestell etter næringsmessige prinsipper.  Ved annen utnyttelse av arealet skal laget arbeide for at inntektene mest mulig tilfaller grunneierne, og for at arealdisponering skjer etter planer som tar tilbørlig hensyn til landskapets egenart. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese allmennheten ved at den gis adgang til jakt, fiske og friluftsliv, etter nærmere fastsatte regler.

§ 3 Andelseiere

Alle grunneiere som disponerer område på minimum 5 dekar har rett til medlemskap

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til laget i form av undertegnet innmeldingserklæring. Det skal fremgå av innmeldingserklæringen hvilke disposisjonsrett laget får over medlemmenes rettigheter, hvilke saksområder laget tar seg av, hvor mange andeler vedkommende innmelder skyter inn, hvor mange stemmer som erholdes på årsmøtet og at medlemmet aksepterer de forpliktelser som følger av lagets vedtekter.

Grunneiere som har eiendommer under 5 dekar, kan bli støttemedlem i laget og betaler et årlig medlemskap som er vedtatt på grunneierlagets årsmøte.

Et støttemedlemskap gir rett til å få informasjon om grunneierlagets aktiviteter gjennom året. Det vises til vedtektenes §2 som beskriver formålet med laget.

Et støttemedlemskap gir rett til å delta på informasjonsmøter og årsmøte, men gir ikke stemmerett.

Medlemskapet skal lyde på navn og eiendom.  Medlemskapet kan ikke skilles fra eien­dom­men. Ved eierskifte skal laget varsles og ny eier må skriftlig bekrefte at medlemskapet skal opprettholdes.

Laget skal føre medlems- andelseierregister som skal være à jour til enhver tid.  Ny andels­eier føres inn uten ugrunnet opphold.  Andelseierne utøver medlemsrettigheter fra den dagen de er innført i medlemsregisteret.

§ 4 Andeler i grunneierlaget

 Andelseierne får tildelt andeler for de jakt- og fiskerettigheter som skal forvaltes og om­set­tes gjennom laget, jfr dog § 10.  Antall andeler for den enkelte andelseier beregnes på grunnlag av det areal laget skal forvalte. Andelene forrentes ikke.

Hver andelseier betaler kr 1.- pr. på­begynt 100 dekar utmark og innmark eller for hver 100 meter strandlinje og får tilsvarende en andel pr. på­begynt 100 dekar utmark og innmark eller for hver 100 meter strandlinje. Dog kan det i spesielle tilfeller tas hensyn til jakt- og fisketerrengets ulike verdi.

Det utstedes andelsbrev med angivelse av antall andeler for hvert medlem, og i to eksemplarer, hvorav det ene oppbevares i lagets arkiv.

Går et sameie inn som medlem får sameiet utbytte i forhold til de andeler det disponerer, mens fordelingen mellom de sameieberettigede er laget uvedkommende.

§ 5 Utmelding

En andelseier kan melde seg ut ved skriftlig melding til laget ved styret.  Utmelding må skje innen utløpet av kalenderåret og får virkning for det kommende jakt- og fiskeår.

Utmeldt medlem / andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser laget har overfor tredjemann inntil avtalen utløper eller kan sies opp.

Andelseier som melder seg ut av laget har ikke krav på del av lagets felleskapital eller formue.  Vedkommendes jakt- og fiskerettigheter tilbakeføres, eventuelt andelsinnskudd og innestående på med­lemskapitalkonto utbetales innen tre måneder etter utmelding 

§ 6 Utestenging

Dersom en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor laget eller når andre tungtveiende grunner tilsier det, kan andelseieren etter skriftlig varsel stenges ute fra laget.

Vedtak om utestenging fattes av styret. Vedtaket kan ankes inn for årsmøte, jf Samvirke­lova § 23.

Bestemmelsene i § 5 annet og tredje ledd gjelder også ved utestenging av andelseier.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret sender skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel til hver andelseier vedlagt saksliste, årsmelding og regnskap. Innkomne forslag må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

Styret eller minst 1/10 av andelseierne kan kreve at det innkalles til ekstraordinært års­møte med minst 8 dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet.

Årsmøtet behandler de saker som er angitt i innkallingen.

I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 1. Styrets årsmelding og regnskap.
 2. Godtgjørelse til styret.
 3. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret
 4. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.
 5. Innkomne forslag.
 6. Valg av styreleder for ett år.
 7. Valg av det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.
 8. Valg av jaktutvalg og fiskeutvalg.
 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer.
 10. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Bare andelseiere har møte- og stemmerett i årsmøte.  Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten særskilt fullmakt.  Er et selskap andelseier kan daglig leder med prokura eller styremedlem som tegner selskapet møte og stemme i årsmøtet.

I årsmøtet har hver andelseier 1 stemme.  En møtende andelseier kan gis fullmakt til å stemme for en ikke møtende andelseier.

Hvis én andelseier krever det, skal avstemning skje etter andeler.  Avstemning etter andeler kan ikke kreves ved valg.

Alle vedtak i årsmøte skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med unntak for vedtak om vedtektsendring og oppløsning jf §§ 10 og 11.  Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.  Dette gjelder ikke ved valg hvor det foretas loddtrekning ved stemmelikhet.

§ 8 Styret

Lagets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer med 1 varamedlem. samt et jakt- og fiskeutvalg, som alle velges av årsmøtet. Lederen i jakt- og fiskeutvalget tiltrer styret. Er disse ledere valgt blant personer utenom styret kommer de som tillegg til de 5.

 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlem­mene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt­stemme.

Enhver andelseier plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret.

Styremedlemmer velges for to år, mens varamedlemmene velges for ett år. Medlemmer av jaktutvalg og fiskeutvalg velges for ett år. Medlemmer av valgkomité velges for tre år. Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjenvalg for en så lang periode som vedkommende har fungert.

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten i laget, og skal bl.a:

 1. Sørge for betryggende regnskapsføring
 1. Tilrettelegge for god økonomistyring og formuesforvaltning
 2. Kalle inn til årsmøte samt avgi årsmelding med revidert regnskap
 3. Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.
 4. Organisere utnyttelsen lagets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets retningslinjer og med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne. Herunder søke faglig veiledning, gjennomføre kulturtiltak, ordne med evt. kortsalg, oppsyn o.l. kunngjøre og håndheve fredning osv.
 5. Utarbeide forvaltningsplan for jakt og fiske innen lagets område
 6. Arbeide for å øke opplysningen om viltstell, fiskestell og arealdisponering blant medlemmene.
 7. Arbeide for tilslutning til laget inntil den mest hensiktsmessige arrondering er oppnådd.
 8. Samarbeide med vilt- og fiskenemdene i saker der lovgivningen tilsier dette.

Laget forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett annet styremedlem i fellesskap.  Styret kan meddele prokura

§ 9 Økonomiske forhold

Laget skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virk­som­heten.

Så langt egenkapitalen er forsvarlig, kan årsmøtet innenfor rammen av styrets innstilling vedta at årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal nyttes til etterbetaling, avsettes til medlemskapitalkonti eller til forrentning av med­lemskapitalkonti.

For medlemmer som selv disponerer egen jakt og/eller fiske jf § 10, reduseres utdelingen fra laget  tilsvarende.  Disse andelseierne kan pålegges å dekke en del av lagets admini­stra­sjonsutgifter.

Lagets ulike virksomheter, som jakt og fiske, holdes forretningsmessig adskilt. Hvert område har egen konto. Årsoverskuddet fra henholdsvis jakt og fiske avsettes til medlemsskapskonti etter at de nødvendige tiltak i forbindelse med jakt og fiske er bekostet.

Ikke medlemmer som stiller utmark til disposisjon for jakt godtgjøres tilsvarende avsetninger til medlemskapskonto.

Utbytte på den første andelen tilfaller lagets driftskonto.

Alle som vil drive jakt og/eller fiske må betale de fastsatte priser, men grunneierne har førsterett til kort og leie ved eventuell rasjonering.

Dersom 25% av andelseiere forlanger det, kan enhver rett legges ut på anbud til grunnlag for prisfastsettelsen. Det kan tas spesielt forbehold vedrørende grunneierens rettigheter til jakt og fiske på egen eiendom.

§ 10 Egen disponering av jakt og fiske

En andelseier som ønsker å disponere egen jakt- og fiskerett kan søke laget om dette.

Laget kan ikke nekte slik disponering dersom feltet er av en hensiktsmessig størrelse og godt arrondert og ikke deler opp lagets område på en uhensiktsmessig måte.

Når det gjelder egen disponering av storviltjakt er det en forutsetning at feltet er så stort at det gir grunnlag for minst en fellingstillatelse og feltet må fortsatt være en del av lagets storviltforvaltningsområde.

§ 11 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret.  Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jf Samvirkelova § 54.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av laget krever vedtak i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret.  Til gyldig vedtak kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer.  Oppnås ikke tilstrekkelig flertall kan forslaget vedtas i nytt årsmøte med 2/3  flertall av de avgitte stemmer.

Før oppløsning må alle avtaler og leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Andelseierne får utbetalt andelsinnskuddet så langt andelskapitalen er i behold. Videre utbetales innestående på medlemskapitalkonto.  Gjenværende formue fordeles mellom andelseierne i forhold til omsetning gjennom laget de siste 5 hele regnskapsår før oppløsning.

§ 13 Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å  avgjøre tvisten ved voldgift med skogansvarlig i den kommune laget har sitt forretningskontor som ene-dommer.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verne­ting i Trondheim kommune.

§ 14 Tilslutning

Grunneierlaget kan slutte seg til distriktslag, fylkeslag og annet samarbeidsorgan med tilsvarende arbeidsområder, og forplikte seg til å følge retningslinjer for slike.

§ 15 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft fra 5. Oktober 2010, og er sist revidert i årsmøtet 26.04.2022.