Retningslinjer for storviltjakt på Jonsvatnet grunneierlags områder

1. Jaktområde

Grunneierlagets jaktområde er avgrenset som det kommer frem av vedlagte kart. Jaktområdet består av medlemmenes eiendommer, samt noen eiendommer hvor eier ikke er medlem av laget, men har stilt eiendommen til rådighet som del av storviltjakta.

Grunneierne har fortrinnsrett til å delta på jaktlaget i sitt jaktfelt. Er det flere grunneiere som ønsker å delta på jaktlaget enn det er jaktmessig forsvarlig, innføres en rulleringsløsning som laget blir enige om. Jaktleder inngår ikke i en slik rullering.

Hver grunneier har rett til å delta med 1 person på jakta. Ønsker flere i samme familie å delta på jakt skal dette ikke komme i konflikt med andre grunneieres ønske om å delta på jakta.

Grunneierne kan fremme forslag overfor styret om en annen inndeling av jaktfeltene enn det som kommer frem over.

Grunneierne kan foreslå å dele jakttiden i flere perioder med flere lag.

Grunneierne kan foreslå å leie ut hele eller deler av jakta til utenforstående så lenge det er ingen av grunneierne i området som selv ønsker å jakte i feltet.

Endringer som nevnt over skal sendes til styret og behandles og besluttes i årsmøtet med ordinært flertall.

Det foreligger en arronderingsavtale mellom Jonsvatnet grunneierlag og Haukås statsallmenning i sørlige deler av Jonsvatnet. Avtalen har som formål å bedre jaktfeltenes arrondering. Avtalen innebærer at jaktlag Vest jakter på to frittstående deler av statsallmenningen; på Kroksbergan og på Odden mellom Haversundet og Korsvika. Jaktlaget på allmenningen jakter på de private eiendommene Espåsflaten, Litjvika, Breivika, Dalen, Brandsegga og Tangen.

Avtalen har ikke økonomiske konsekvenser for andelsutbetalinger eller medlemskap i laget.

2. Driftsplan for storvilt og tildeling av kvoter

Jonsvatnet grunneierlag er en del av et felles bestandsplanområde som betegnes som Trondheim Storvald.

Årlig tildeling av kvote skjer i Trondheim Viltråd.

Tildelingen skjer årlig etter kommunens godkjente bestandsplan.

3. Jaktansvarlig

Årsmøtet i grunneierlaget velger en person som er jaktansvarlig. Denne deltar også fast i grunneierlagets styremøter.

Jaktansvarlig deltar i bestandsplanarbeidet i regi av Trondheim Viltråd og er fast medlem i Viltrådet.

Jaktansvarlig skal påse at jaktlederne er godt kjent med de krav til rapportering, innlevering av kjever, kjønnsorganer og evt. andre pålagte prøver innenfor frister gitt av Viltrådet.

Jaktansvarlig skal påse at jaktlederne regelmessig registrerer sette dyr og skutte dyr elektronisk i Hjorteviltregisteret

4. Jaktutvalg

Jaktansvarlig sammen med jaktlederne for jaktfeltene utgjør jaktutvalget.

Er jaktfelt delt i to jaktlag deltar begge jaktlederne som likeverdige parter inn i jaktutvalgets arbeid.

Jaktutvalget fordeler antall dyr, kjønn og alder til de respektive jaktfelt. I jaktfelt med to jaktlag deler jaktlagene kvotene og jakttiden mellom seg 50/50. Ved uenighet beslutter jaktutvalgets leder.

Jaktutvalget skal påse at jaktlagene er godt kjent med sine respektive jaktfelt og tildelte kvoter.

All kontakt med Viltrådet skal skje i regi av jaktutvalgets leder.

5. Jaktleder

Jaktleder for det respektive jaktlag er medlem av jaktutvalget og velges av årsmøtet.

Har et jaktfelt flere jaktlag skal alle lag ha sin egen jaktleder.

Jaktleder har ansvar for sitt jaktlag og skal påse at alle jegere på laget har bestått årets skyteprøve og har betalt alle avgifter.

Jaktleder skal regelmessig registrere sett og skutte dyr elektronisk i Hjorteviltregisteret, samt sørge for at alle kjever og eventuelt andre prøver tas vare på for kontroll. Alle slakt skal veies etter flåing av grunneierlagets kjøttveier, evt. alternativt godkjent slakteri. Se pkt 6 under.

Jaktleder skal sørge for at jakta foregår på en sikker og human måte.

Jaktleder skal etter jakta er avsluttet sørge for at alle avgifter blir innbetalt til grunneierlaget i rett tid. Det er årsmøtet i grunneierlaget som hvert år beslutter kjøttprisen.

Jaktleder beslutter jaktlagets størrelse og oppgir alle navn til jaktansvarlig før oppstart av jakta.

Alle grunneiere som ønsker å delta på jakt må melde sin interesse skriftlig til jaktleder innen 1. mai i jaktåret og forplikte seg til personlig å delta i minst 7 fulle jaktdager fra elgjaktstart.

Jegere som ikke har erfaring fra storviltjakt, skal gå i opplæring minimum en sesong sammen med en erfaren jeger på laget.

Jaktleder er ansvarlig for at jaktlaget enten har egen ettersøkshund med under selve jaktutøvelsen eller har inngått avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund.

Jaktleder har ansvar for å følge Viltrådets retningslinjer ved skadeskyting og nødvendig ettersøk.

6. Veiing av kjøtt

Årsmøtet i grunneierlaget velger en person som lagets kjøttveier. Alle dyr skal veies av kjøttveier. Såfremt jaktlag ønsker å levere slakt til flåing og bearbeiding hos slakteri, skal dette søkes om til styret før oppstart av jaktsesongen. Styret avgjør om søknaden godkjennes.

Blir søknaden godkjent er fremlagt veieseddel fra slakteri godkjent på samme måte som om slaktet er veid av lagets kjøttveier.

Grunneiere som ønsker å kjøpe kjøtt henvender seg til jaktlaget.


Vedtatt på Grunneierlagets årsmøte 26.04.2022. Endringer sist vedtatt i årsmøte 24.04.2023